Zgłoszenie podręcznika do zatwierdzenia na terenie całej Polski

Wnioskodawca1)
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................Komisja Wychowania Katolickiego
Biuro Programowania Katechezy
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
00-015 WarszawaZwracam się z prośbą o kontynuowanie postępowania zatwierdzenia programu nauczania religii wraz z serią podręczników.

Etap edukacyjny i klasa
Data wystawienia i numer pisma Zespołu ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych o pozytywnym zakończeniu wstępnego etapu dopuszczenia programu
Autor (autorzy) programu
Autor (autorzy) podręcznika
Wydawca podręcznika
Tytuł podręcznika
Adres do korespondencjiDo niniejszego wniosku dołączam wydruk podręcznika (szczotki) w 4 egzemplarzach i potwierdzenie wpłaty na konto Komisji.
Miejsce i data wysłania formularza
.......................................................

Podpis i pieczęć zgłaszającego wniosek
1) W nagłówku należy umieścić nazwisko i adres biskupa diecezjalnego lub adres wydziału teologicznego z nazwiskiem dziekana.