Odpowiedź na interpelację nr 16867 - dot. Halloween

w sprawie organizowania w szkołach imprez o charakterze niechrześcijańskim

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek

Warszawa, 30-11-2017

Szanowny Panie Pośle,

zgodnie z preambułą ustawy Prawo oświatowe[1], „oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami wynikającymi z zapisów w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

Proces kształcenia i wychowania w szkołach jest prowadzony zgodnie z celami i treściami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego.[2] Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. W procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła podejmuje działania związane z różnymi formami upamiętniania wydarzeń z przeszłości, najważniejszych świąt narodowych wraz z symbolami.

Obchody święta Halloween nie mieszczą się w polskiej tradycji. Jednakże w zakresie zajęć z języka obcego nowożytnego podstawa programowa wskazuje kształtowanie postawy ciekawości i otwartości wobec innych kultur, niekoniecznie tych związanych z językiem docelowym, np. zachęcanie uczniów do refleksji nad zjawiskami typowymi dla kultur innych niż własna oraz stosowanie odniesień do kultury, tradycji i historii kraju.

W zakresie języka obcego nowożytnego treści nauczania odnoszą się do wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego, świadomości związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwości międzykulturowej.

Sposób realizacji celów i treści podstawy programowej kształcenia ogólnego należy do autonomicznej decyzji szkoły, której działalność edukacyjna określona jest przez:

  1. szkolny zestaw programów nauczania;
  2. program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Przygotowanie i realizacja tych dokumentów są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

Zadania wychowawczo-profilaktyczne określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego nie odwołują się do organizowania uroczystości o charakterze niechrześcijańskim, a więc nie powinny znaleźć się w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

Stosownie do przepisu art. 84 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły należy do kompetencji rady rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Nadmieniam, że nadzór pedagogiczny w szkole pełni dyrektor szkoły, a nad szkołami na obszarze danego województwa właściwy terytorialnie kurator oświaty.

 

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Marzena Machałek

Sekretarz Stanu


[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.)

[2] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z 2014 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 895);

[2] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356).