Korespondencja MEN w sprawie opłat za nauczanie religii

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 2011-09-20

DKOW-WOKW-AS-043/65/11

Biskup Stanisław Budzik

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

Ekscelencjo,

w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi pobierania opłat za nauczanie religii w przedszkolach uprzejmie informuję:

Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji Państwo zagwarantowało w art. 12 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz U z 1998 r. Nr 51, poz. 318) szkoły publiczne podstawowe ponadpodstawowe oraz przedszkola prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej organizują. zgodnie z wolą zainteresowanych, naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych przedszkolnych.

Prawo rodziców do zapewnienia ich dzieciom wychowania religijnego zgodnego z ich przekonaniami jest zagwarantowane również przepisami art. 53 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie zależy od formy organizacyjnej, w jakiej jest realizowane wychowanie przedszkolne.

Zajęcia z religii, podobnie jak zajęcia realizowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, mają charakter dydaktyczno-wychowawczy, co wynika z odrębnych regulacji prawnych. Religia w przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) organizowana jest na mocy art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572. z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 1992 r. Nr 36, poz. 155. z późn. zm.).

Nauczyciela religii, katechetę przedszkolnego lub szkolnego zatrudnia przedszkole lub szkoła zgodnie z Kartą Nauczyciela ( 5 ust 4 cyt. rozporządzenia w sprawi warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach).

Nauka religii w przedszkolach odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych. Wymiar ten może być zmniejszony za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych. Czas trwania zajęć z religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3 —4 lat — około 15 minut,

2) z dziećmi w wieku 5—6 lat — około 30 minut.

Przepis § 7 ust. 4 powyższego rozporządzenia nakłada na nauczyciela religii obowiązek wypełniania dziennika szkolnego — na poziomie edukacji przedszkolnej przepis ten odnosi się do dziennika zajęć przedszkola, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.).

Opisana specyfika zajęć z religii, wynikająca z ich szczególnego charakteru oraz zasad ich organizowania w oparciu o odrębne regulacje prawne, w tym m.in. sposób zatrudnienia nauczyciela oraz dokumentowania zajęć, uzasadnia prawo rodziców/dzieci do bezpłatnego nauczania.

Reasumując: organ prowadzący, ustalając wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne (oddział przedszkolny w szkole podstawowej), nie może domagać się od rodziców dzieci odpłatności za naukę religii. Nauka religii powinna odbywać się w ramach czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, ustalonego przez organ prowadzący przedszkole zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Z wyrazami szacunku

w/z MINISTRA

SEKRETARZ STANU

Krystyna Szumilas