finansowanie-zatwierdzania

Warszawa, 22 września 2022 r.

KWEP-C- ……/22

Informacja o trybie finansowania procesu zatwierdzania pro-gramów i podręczników do nauczania religii dla całej Polski

W numerze 96 Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 r. oraz §3 ust. 3 Regulaminu zatwierdzania programów nauczania i podręczników w szkolnym nauczaniu religii dzieci i młodzieży z 20 IX 2001 r. stwierdza się, iż koszta honorariów za ocenę przydatności przedłożonych programów i podręczników ponosi ubiegający się o ich zatwierdzenie. W związku z tym informuję, że przewiduje się następujący tryb finansowania procesu zatwierdzania programów i podręczników do nauczania religii dla całej Polski:

1. Wnioskodawca wpłaca na cele statutowe Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski darowiznę w wysokości 400 PLN:

• za każdy program zatwierdzany w trybie § 4 Regulaminu,

• za każdy podręcznik zatwierdzany w trybie § 4 lub § 5 ust. 1 Regulaminu,

• za każdy program lub podręcznik zatwierdzany w trybie § 4 ust. 6 Regulaminu.

Numer konta:

Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski – działalność statutowa

42 1240 2034 1111 0000 0306 7527

Bank PKO SA

XIII o/Warszawa

ul. Grzybowska 80/82

Na rzecz: Na cele statutowe Kościoła – katecheza

2. Po wydaniu wstępnej decyzji o dopuszczeniu do użytku szkolnego programu bądź podręcznika koordynator Biura Programowania Katechezy informuje wnioskodawcę, że w terminie 1 miesiąca winien zawrzeć umowę o dzieło ze wskazanymi recenzentami na wykonanie recenzji. Umowę zawiera wydawnictwo bądź sam wnioskodawca według następujących stawek dla jednego recenzenta:

• za wykonanie recenzji programu: 600 PLN netto,

• za wykonanie recenzji podręcznika: 1200 PLN netto,

• za wykonanie recenzji poradnika metodycznego: 800 PLN netto.

Honorarium za superrecenzję jest o 50% wyższe. Zleceniodawca umowy przesyła kopię umów i poświadczenie wypłacenia honorariów na adres Biura Programowania Katechezy.

3. Po otrzymaniu poświadczenia wypłacenia honorariów Biuro Programowania Katechezy przesyła na adres wskazany przez wnioskodawcę decyzję Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego o zatwierdzeniu programu lub podręcznika do użytku w szkolnym nauczaniu religii dla całej Polski, z zastrzeżeniem § 4 ust 3 Regulaminu.

4. Nazwiska recenzentów programu wydawca ma obowiązek umieszczać wraz z formułą dopuszczenia do użytku w szkolnym nauczaniu religii.

5. Ocenę poprawności językowej podręcznika dokonuje osoba mająca wyższe wykształcenie polonistyczne na zlecenie wydawnictwa. Wydawca informuje Biuro Programowania Katechezy o nazwisku i kompetencjach formalnych tego recenzenta oraz zawiera z nim umowę.

Nazwiska recenzentów merytorycznych i recenzenta poprawności językowej pod-ręcznika wydawca ma obowiązek umieszczać wraz z formułą dopuszczenia do użytku w szkolnym nauczaniu religii.

6. Jakiekolwiek zmiany w nowych wydaniach zatwierdzonych podręczników mogą być dokonywane tylko z pisemną zgodą Biura Programowania Katechezy. Jeśli zmiany te mają charakter istotny, zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu Biuro skieruje podręcznik do ponownej recenzji. Ocena, czy zmiany są istotne czy nie, należy do Biura Programowania Katechezy. Od tej decyzji wydawcy przysługuje prawo odwołania się do Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego.

7. Praw autorskich ani wydawniczych programów lub podręczników dopuszczonych do użytku w szkolnym nauczaniu religii dla całej Polski nie wolno zbywać bez zgody Konferencji Episkopatu Polski.