Logowanie

Licznik odwiedzin

DzisiajDzisiaj225
WczorajWczoraj530
WszystkieWszystkie744290

1. Komunikaty i wyjaśnienia MEN

     a) Informacja MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki etyki w szkołach publicznych 2014/2015

     b) Bezpłatne nauczanie religii w przedszkolach 2012

     c) Informacja MEN dla jednostek samorządu terytorialnego w sprawie regulacji dotyczących ramowych planów nauczania 2012

     d) Korespondencja MEN w sprawie opłat za nauczanie religii

2. Konstytucja RP

3. Ustawa o systemie oświaty

4. Karta Nauczyciela

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii (po zmianach z 7 czerwca  2017 r.)

6. Porozumienie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii

7. Sytuacja katechetów

8. Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz propozycje działań

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r - wliczanie oceny z religii do średniej

10. Ocena pracy i ocenia dorobku zawodowego nauczyciela religii

11. Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b

12. Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce

13. Zasady dotyczące organizowania rekolekcji dla uczniów szkół publicznych 2016

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach - po zmianach z 25 marca 2014 r.

 

 

 

STANOWISKO MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r. [tzw. godziny karciane – inf. red.]

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało prezentowane poniżej stanowisko w sprawie sposobu wykonania tego przepisu. Jednocześnie informujemy, że stanowisko to nie stanowi wiążącej wykładni przepisów prawa. Podjęcie decyzji w kwestii rodzaju zajęć, które będą realizowane w szkole w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, przydzielenie tych godzin do realizacji poszczególnym nauczycielom oraz rozliczanie tych godzin, należy bowiem do kompetencji dyrektora szkoły.

 

a) Osoby podlegające realizacji przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela to: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych.

Obowiązku prowadzenia tych zajęć nie stosuje się jedynie do: dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela, który obowiązki dyrektora lub wicedyrektora szkoły pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, a także do nauczycieli kolegiów nauczycielskich, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli szkół artystycznych i nauczycieli szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP.

Stosownie do powyższego, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, zatrudnieni na stanowisku: wychowawcy świetlicy, logopedy, bibliotekarza, pedagoga, psychologa, wychowawcy internatu, a także nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze inne niż dyrektor i wicedyrektor, nauczyciele, którym obniżono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz nauczyciele, którym zmniejszono wymiar czasu pracy z uwagi na niepełnosprawność, są zobowiązani do realizacji tych zajęć.

Godziny te powinni realizować również nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych:

-   istniejących przy placówkach opiekuńczo – wychowawczych, działających na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

-   wchodzących w skład specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,

-   zorganizowanych w zakładach zdrowotnych, w tym zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.

Obowiązkowi realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, nie podlegają natomiast wychowawcy zatrudnieni w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, a także nauczyciele – wychowawcy pracujący w zespołach pozalekcyjnych, w grupach wychowawczych w zakładach opieki zdrowotnej i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.

 

Podstawa prawna:

 • art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b oraz ust. 3a ustawy z dnia z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),
 • art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.),
 • art. 71c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. Nr 51, poz. 446)

 

b) Realizacja godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, przez nauczycieli zatrudnionych w centrum kształcenia praktycznego.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty centrum kształcenia praktycznego nie jest szkołą ponadgimnazjalną, lecz placówką kształcenia praktycznego. Przepis art. 42 ust. 2 pkt lit. a i b Karty Nauczyciela nie nakłada na nauczycieli placówek kształcenia praktycznego obowiązku realizacji określonych w nim zajęć.

 

Podstawa prawna:

 • art. 3 pkt 11d, art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty

 

c) Realizacja godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a Karty Nauczyciela, przez nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Nauczyciel zatrudniony w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie ma obowiązku prowadzenia zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a Karty Nauczyciela. W świetle przepisów ustawy o systemie oświaty oddział przedszkolny nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej (klas) szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa, w której utworzono oddział przedszkolny, stanowi specyficzną jednostkę noszącą w pewnym stopniu cechy zespołu.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej zachowuje odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły podstawowej, na zasadach odnoszących się do oddziału przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola. Ramowe plany nauczania nie dotyczą nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziale przedszkolnym, dlatego też nie można byłoby ich zobowiązywać do realizacji zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przewidzianych w tym planie.

 

Podstawa prawna:

 • art. 61 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

 

d) Realizacja godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, przez nauczycieli konsultantów.

Nauczyciele placówek doskonalenia nauczycieli nie zostali wymienieni w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, a więc nie są zobowiązani do realizacji godzin określonych w tym przepisie.

 

e) Rodzaje zajęć, które mogą być realizowane w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, godziny do dyspozycji dyrektora, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, to zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów przeznaczone na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Zajęcia te powinny zatem wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów poprzez udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu trudności, rozwijaniu zdolności lub pogłębianiu zainteresowań, a także poprzez sprawowanie nad nimi opieki, zależnie od potrzeb. Wspomagając się tymi godzinami szkoła podstawowa i gimnazjum może również wzbogacić ofertę świetlicy. Podjęcie decyzji w kwestii, jakie zajęcia będą realizowane w szkole w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, należy do kompetencji dyrektora szkoły. Godzin tych nie można jednakże przeznaczyć na zajęcia obowiązkowe, opiekę nad uczniami podczas ich dowozu do szkoły, doraźne zastępstwa oraz nauczanie indywidualne.

 

Podstawa prawna:

 • § 2 ust. 5a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.)

 

f) Rozumienie pojęcia godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela.

Zgodnie z ramowym statutem publicznej szkoły podstawowej oraz ramowym statutem publicznego gimnazjum godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych godzina lekcyjna również trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

Pod pojęciem godziny lekcyjnej, która zgodnie z ramowymi statutami publicznych szkół trwa 45 minut, rozumie się również inne zajęcia o charakterze dydaktycznym. Natomiast pozostałe zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym trwają 60 minut. Zatem czas trwania zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, powinien być odpowiedni do ich charakteru, tj. dydaktycznego bądź opiekuńczo – wychowawczego.

 

Podstawa prawna:

 • § 6 załącznika Nr 2, § 6 załącznika Nr 3, § 8 załącznika Nr 4, § 8 załącznika Nr 5, § 7 załącznika Nr 5a, § 8 załącznika Nr 5b, § 8 załącznika Nr 5c, § 7 załącznika Nr 5d, do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.)

 

g) Realizacja godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, przez nauczycieli zatrudnionych w zespole szkół.

W przypadku nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w zespole szkół i wykonującego pensum w kilku szkołach, dyrektor zespołu decyduje, zgodnie z potrzebami szkoły, w której szkole winny być realizowane przez danego nauczyciela zajęcia określone w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela.

 

h) Sposób rozliczania godzin, o których mowa w art. 42 ust 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela.

Zajęcia realizowane w wymiarze określonym w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b są rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia te powinny być rozliczane z wyłączeniem: ferii zimowych, ferii letnich, dni wolnych od pracy oraz przerw w nauce określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Podstawa prawna:

 • art. 42 ust. 7a pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.),
 • § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.)

 

i) Rozliczanie godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b Karty Nauczyciela, w przypadku nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć.

Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć, wymiar zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, w półrocznym okresie rozliczeniowym, obniża się proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zajęć.

 

Podstawa prawna:

 • art. 42 ust. 3b ustawy – Karta Nauczyciela

 

j)Rozliczanie godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b Karty Nauczyciela, w przypadku nauczycieli, którym powierzono zadania doradców metodycznych.

Nauczyciele, którym powierzono zadania doradców metodycznych oraz inni nauczyciele, którym obniżono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, winni realizować godziny, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b w wymiarze określonym w ww. przepisie.

 

k) Rozliczanie godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b Karty Nauczyciela, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy wynikającej z niezdolności do pracy.

W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela wynikającej z niezdolności do pracy, wymiar zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a Karty Nauczyciela, ulegnie obniżeniu o 2 godziny, a wymiar zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b Karty Nauczyciela, ulegnie obniżeniu o 1 godzinę – za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym.

Przepis ten nie ma jednak zastosowania w roku szkolnym 2009/2010. W roku szkolnym 2009/2010 w szkole podstawowej i gimnazjum zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy – Karta Nauczyciela, są realizowane przez nauczycieli tylko w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Stosownie do powyższego, w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela określono, iż od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. wymiar zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a Karty Nauczyciela ulega obniżeniu o 1 godzinę za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym.

Z uwagi na to, iż nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy, za tydzień usprawiedliwionej nieobecności z powodu niezdolności do pracy trzeba rozumieć pięć dni roboczych. W rozliczeniu półrocznym należy zatem sumować nieobecności nauczyciela z powodu niezdolności do pracy trwające krócej niż tydzień i za każde pięć dni obniżać wymiar godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela.

 

Podstawa prawna:

 • art. 42 ust. 3b, art. 42c ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela,
 • art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1)

 

l) Rozliczanie godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b Karty Nauczyciela, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela innej niż niezdolność do

pracy.

W sytuacji, gdy nauczyciel będzie nieobecny w pracy z powodu usprawiedliwionej nieobecności innej niż niezdolność do pracy, wymiar zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a lub b ww. ustawy, nie ulegnie obniżeniu.

 

źródło:  http://www.men.gov.pl/images/pdf/stanowisko_karta_nauczyciela.pdf z lutego 2010

 

 

Zasady dotyczące organizowania rekolekcji dla uczniów szkół publicznych

 

W związku z nadchodzącym czasem organizowania rekolekcji wielkopostnych MEN przypomina o zasadach wynikających z przepisów oświatowych.

Na mocy przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dotyczy to sytuacji, gdy religia lub wyznanie, do którego należą uczniowie, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny ustalić wspólny termin rekolekcji.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje, a szkołą. Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze.

Zgodnie z intencją przywołanych przepisów, zwolnienie uczniów na ich podstawie z zajęć szkolnych nie oznacza uzyskania przez nich dodatkowych dni wolnych od nauki. Ma jednak na celu umożliwienie im uczestniczenia w odbywających się w tych dniach rekolekcjach wielkopostnych. Warto zaznaczyć, że w tych dniach szkoła nie jest zwolniona z wypełniania funkcji wychowawczej i opiekuńczej. Tym samym jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Dotyczy to zarówno uczniów odbywających rekolekcje, jak i tych, którzy w tym czasie uczestniczą na jej terenie w zajęciach opiekuńczych i wychowawczych. Z tego względu szkoła ma prawo do kontroli obecności na zaplanowanych w tych dniach zajęciach.

Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele religii. Dyrektor szkoły – jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa uczniów – może zwrócić się jednak do pozostałych nauczycieli z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich przemieszczania się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły. W tym przypadku dyrektor powinien jednak respektować prawo nauczycieli do wolności sumienia i wyznania.

Dni przeznaczone na rekolekcje są uwzględniane w planie organizacji roku szkolnego. Jeśli program rekolekcji ogranicza się np. tylko do jednej lub dwóch godzin zajęć w ciągu dnia, szkoła – w porozumieniu z organizującymi rekolekcje – może ustalić, że uczniowie uzyskują w tych dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych. Nie jest jednak właściwą praktyką organizowanie w tym czasie sprawdzianów i klasówek.

Dodatkowo dyrektor szkoły, ustalając te dni jako wolne (lub częściowo wolne), jest zobowiązany zaplanować roczny czas pracy szkoły w taki sposób, aby zapewnić pełną realizację przyjętych przez szkołę programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych.

MEN 17 lutego 2016 r. 

Źródło:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zasady-dotyczace-organizowania-rekolekcji-dla-uczniow-szkol-publicznych.html

 

 

Ocena pracy nauczyciela religii

Zmiany wprowadzone do Karty Nauczyciela Ustawą z dnia 18 lutego 2000 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 239) stworzyły nową sytuację w szkolnictwie, co wyraża się m.in. w ocenianiu nauczycieli.

Praca nauczyciela w tym - także nauczyciela katechety - podlega ocenie (KN 6a.ust. 1). Można mówić o dwóch formach tego oceniania:

1) ocena dorobku zawodowego nauczycieli realizujących staż na kolejny stopień awansu zawodowego;

2) ocena pracy nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego: "kontraktowego", "mianowanego" i "dyplomowanego;

Ocena dorobku zawodowego nauczycieli realizujących staż na kolejny stopień awansu zawodowego

Znowelizowana Karta Nauczyciela wprowadzając stopnie awansu zawodowego wprowadziła pojęcie stażu. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest posiadanie kwalifikacji (kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają Porozumienia zawarte pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej dnia 8 VI 1993 r. (Dz. Urz. MEN Nr 6, poz. 21), oraz z dnia 6 IX 2000 r. (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 20) oraz odbycie stażu zakończonego pozytywną ocena dorobku.

Wszyscy nauczyciele - oprócz stażysty, którego sytuacja zostanie osobno omówiona - chcąc uzyskać stopień awansu zawodowego winni złożyć do dyrektora szkoły (placówki) wniosek o rozpoczęcie stażu zawodowego w celu uzyskania danego stopnia zawodowego. Nauczyciele ci nie podlegają ocenie przez rok od uzyskania oceny dorobku zawodowego. Po upływie roku podlegają ocenie; mogą też być oceniani w czasie trwania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. Staż w przypadku ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy, a rozpoczyna się zawsze z dniem 1 września; w niektórych przypadkach może zostać skrócony do 9 miesięcy (tzw. przyśpieszona droga awansu zawodowego). W okresie stażu nauczyciel realizuje własny program rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, który podlega ocenie.

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela, która może być pozytywna lub negatywna, winna być sporządzona na piśmie oraz zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania, w przypadku ustalenia oceny negatywnej. Ocena winna uwzględniać stopień realizacji planu rozwoju zawodowego. W przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego dyrektor powinien dokonując oceny zapoznać się z projektem oceny dokonanym przez opiekuna stażu i zasięgnięciu opinii rady rodziców. Natomiast w przypadku nauczyciela mianowanego po zasięgnięciu opinii rady rodziców (KN art. 9c ust. 6-11).

Nauczyciele, którzy posiadają stopień awansu zawodowego określony jako "kontraktowy", "mianowany" lub "dyplomowany", w stosunku do których od oceny dorobku zawodowego minął rok, a także nauczyciele, którzy nie mają pełnych kwalifikacji zawodowych, bądź nie ubiegają się o kolejny stopień awansu zawodowego, mogą zostać przez dyrektora szkoły ocenieni.

Nauczyciele, którzy rozpoczynają pracę, nie składa wniosku o rozpoczęcie stażu. Jest stażystą, ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego. Jego staż trwa 9 miesięcy i rozpoczyna się w dniu nawiązania stosunku pracy (KN 9d. ust. 1). Pod koniec stażu składa wniosek o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel stażysta nie może być oceniany w pierwszym roku pracy, (w rozumieniu przepisu artykułu 6a Karty Nauczyciela), ale może być oceniany po upływie co najmniej roku, od uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

 

ocena pracy nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego: "kontraktowego", "mianowanego" i "dyplomowanego", nie ubiegających się o kolejne stopnie i nie mających pełnych kwalifikacji

a. Ocena pracy nauczyciela, jest czymś zasadniczo różnym od oceny dorobku zawodowego nauczyciela, o czym była wyżej mowa. Ta ocena może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego. Ocenę pracy nauczyciela można dokonać na wniosek dyrektora szkoły, samego nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców. (KN 6a ust. 1). Oceny dokonuje dyrektor szkoły w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące, od dnia złożenia wniosku, z tym, że musi uwzględniać w/w zastrzeżenia co do terminu. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym: wyróżniająca, dobra, negatywna (KN 6a ust. 4). Dyrektor dokonując oceny pracy nauczyciela, może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego (KN 6a ust. 5).

Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń (KN 6a 8). Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Od oceny dokonanej przez ów organ oceniający nie przysługuje odwołanie (KN 6a, ust. 8-10).

b. Karta Nauczyciela zobowiązała Ministra Edukacji i innych ministrów, do określenia kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. Wywiązując się z tego obowiązku Minister Edukacji Narodowej w dniu 2 XI 2000 r. wydał Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1066).

Rozporządzenie to określa, że oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel. Gdy natomiast nauczyciel uzupełniania tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć w innej szkole, oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia ten etat (§ 2.1,4).

Dyrektor szkoły oceniając pracę nauczyciela, powinien uwzględnić:

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach,

2) zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami),

3) aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym,

4) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,

5) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji) (§ 2.8).

Jeśli chodzi o ocenę pracy nauczyciela doradcy metodycznego, to Rozporządzenie określa, że dokonuje jej dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny pracy dokonanej przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli, w zakresie dotyczącym wykonywania funkcji doradcy metodycznego (§ 2.5).

Dla nauczycieli religii, szczególnie ważne jest uszczegółowienie zawarte w § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 XI 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, (Dz. U. Nr 98, poz.1066) odnoszące się bezpośrednio do katechetów. Czytamy tam: Przepisy § 1-6 stosuje się odpowiednio do nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny ma obowiązek uwzględnić ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną.

Dla nas katechetów, w kontekście zmian w Karcie Nauczyciela Ustawą z dnia 18 lutego 2000 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 239) i Rozporządzenia z 2 listopada 2000r., ważne jest to, że przy ocenie pracy katechety, dokonujący tej oceny dyrektor, ma obowiązek uwzględnić ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną, zgodnie z §11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach publicznych (por. Dz. U. Nr 36 poz. 155 z 1992r. z późniejszymi zmianami) czyli tak jak to było dotychczas: dla ważności oceny nauczyciela religii - katechety konieczna jest ocena pracy katechety dokonana w imieniu biskupa, co dokonują wizytatorzy religii. Wynika to z § 7, a także z § 2. ust. 8 pkt. 1 oraz z § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 XI 2000r..

Ocena pracy nauczyciela, m.in. jest potrzebna przy staraniu się o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, kuratora oraz przy ubieganiu się o stanowisko dyrektora ( tu jest wymagana co najmniej dobra ocena pracy nauczyciela).

ks. Tadeusz Panuś

źródło: http://www.katecheza.episkopat.pl/viewpage.php?page_id=20