Logowanie

Licznik odwiedzin

DzisiajDzisiaj222
WczorajWczoraj458
WszystkieWszystkie742047

uchwalony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 20 IX 2001r.

Na mocy przepisów Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 20 VI 2001 r. (nr 96) Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski uchwala co następuje:

 

§ 1.

1. W nauczaniu religii w szkole należy korzystać z programów i podręczników zaaprobowanych przez Kościół.

2. Zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce stanowi podstawowy dokument, z którym winny być zgodne zarówno programy nauczania religii, jak i podręczniki katechetyczne.

3. Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego zatwierdza programy nauczania religii, podręczniki, poradniki metodyczne, a także inne pomoce dydaktyczne przeznaczone do użytku szkolnego na lekcjach religii na terenie całej Polski, z zachowaniem przepisów § 6 ust. 5.

4. Biskup diecezjalny zatwierdza programy nauczania religii, podręczniki, poradniki metodyczne, a także inne pomoce dydaktyczne przeznaczone do użytku szkolnego na lekcjach religii na terenie diecezji oraz dla części diecezji (np. miejscowości lub szkoły).

 

§ 2.

1. Program nauczania religii powinien zawierać informację, dla jakiego etapu edukacyjnego jest przeznaczony. Winien on składać się z następujących części:

- szczegółowe cele katechetyczne,
- rozłożony na poszczególne klasy materiał kształcenia związany z celami katechetycznymi i zadaniami nauczyciela, skorelowany z treściami innych przedmiotów szkolnych i ścieżkami edukacyjnymi,
- procedury osiągania celów,
- opis założonych osiągnięć ucznia określający umiejętności i wiadomości.

W programie winny się znaleźć wskazówki odnośnie do duszpasterstwa katechetycznego w parafii.

 

2. Zatwierdzeniu podlegają jedynie programy dla etapu edukacyjnego.

3. Programowi nauczania, o którym mowa w § 1 ust. 3, winna towarzyszyć seria podręczników dla etapu edukacyjnego.

 

§ 3.

1. Członkowie i konsultorzy Komisji Wychowania Katolickiego mający stopień lub tytuł naukowy z zakresu katechetyki tworzą zespół konsultantów ds. programów i podręczników (zwany dalej zespołem konsultantów), który wydaje opinie o dopuszczeniu programów i zatwierdza wstępną koncepcję podręczników i innych materiałów dydaktycznych.

2. Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego mianuje rzeczoznawców recenzujących projekty programów i podręczniki (zwanych dalej rzeczoznawcami).

3. Koszta honorariów za ocenę przydatności przedłożonych programów i podręczników ponosi ubiegający się o ich zatwierdzenie.

 

§ 4.

1. Procedura zatwierdzenia programu nauczania wraz z serią podręczników jest następująca:

 • Biskup diecezjalny bądź wydział teologiczny wyższej uczelni składa wniosek do przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego o zatwierdzenie programu nauczania religii dla etapu edukacyjnego. Do wniosku winien być dołączony zarys koncepcji podręcznika. Autor programu dołącza również autorecenzję, w której uzasadnia, w jaki sposób program realizuje poszczególne cele katechetyczne, zadania nauki religii, treści oraz jak odnosi się do osiągnięć zawartych w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce.
 • Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego wyznacza z listy, o której mowa w § 3 ust. 2, dwóch rzeczoznawców, którzy w ciągu 2 miesięcy winni opracować pisemne recenzje zawierające:
 • ocenę zgodności programu z Podstawą programową katechezy Kościoła w Polsce (w oparciu o dołączoną autorecenzję),
 • ocenę poprawności teologicznej, katechetycznej i metodycznej programu,
 • uzasadnienie, że program wnosi istotną nowość w porównaniu z już istniejącymi,
 • ocenę poprawności teologicznej, katechetycznej i metodycznej koncepcji podręczników,
 • ocenę zgodności wstępnej koncepcji podręczników z proponowanym programem.
 • Nazwiska recenzentów ujawnia się w wypadku opinii pozytywnej, zaś w wypadku opinii negatywnej - jedynie za ich zgodą.
 • W razie pozytywnych recenzji rzeczoznawców zespół konsultantów w ciągu 1 miesiąca podejmuje decyzję o dopuszczeniu do użytku szkolnego programu oraz zatwierdza wstępną koncepcję serii podręczników. W przypadku wątpliwości zespół może korzystać z dodatkowych recenzji opracowanych przez specjalistów z dziedziny katechetyki i pedagogiki.
 • Wpisanie programu do wykazu programów dokonuje się zgodnie z przepisami ust. 3.

2. Procedura ostatecznego zatwierdzenia podręcznika jest następująca:

 • Autor podręcznika składa wniosek do przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego wraz z wydrukiem podręcznika.
 • Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego:
 • wyznacza z listy, o której mowa w § 3 ust. 2, dwóch rzeczoznawców, którzy w ciągu 2 miesięcy winni opracować pisemne recenzje zawierające ocenę zgodności z zatwierdzoną uprzednio koncepcją wstępną, powołanym programem nauczania, a także ocenę zawartości merytorycznej (w tym ocenę materiału ilustracyjnego i graficznego, poprawności teologicznej, katechetycznej i metodycznej, realizacji celów programu, zgodności treści z programem),
 • zleca osobie posiadającej wyższe wykształcenie polonistyczne recenzją zawierającą ocenę poprawności językowej.
 • Powyższe recenzje winny dotyczyć jednocześnie poradnika metodycznego dla nauczyciela.
 • Nazwisk recenzentów, którzy wydali recenzje negatywne, nie ujawnia się.
 • Wpisanie podręcznika do wykazu podręczników dokonuje się zgodnie z przepisami ust. 4.

3. Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego wpisuje program do wykazu programów nauczania religii, nadaje mu odpowiedni numer w wykazie i przekazuje do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania pod następującymi warunkami:

 • program został dopuszczony do użytku przez zespół konsultantów,
 • pierwszy podręcznik z planowanej serii otrzymał pozytywne recenzje.

W programie umieszcza się następujące słowa: "Program nauczania religii rzymsko-katolickiej na terenie Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony jest dla (podać typ szkoły i etap edukacyjny), zatwierdzony dnia (podać datę zatwierdzenia), wpisany do wykazu programów nauczania pod numerem (podać numer z wykazu programów nauczania) i podany do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania".

4. Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego wpisuje zaaprobowany podręcznik do wykazu podręczników. W podręczniku na odwrocie strony tytułowej należy umieścić słowa: "Podręcznik do nauki religii rzymsko-katolickiej na terenie Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony jest dla klasy (podać klasę i typ szkoły), zgodny z programem nauczania numer (podać numer programu nauczania) wpisany pod numerem (podać numer z wykazu podręczników) na podstawie pozytywnych recenzji (podać imiona i nazwiska recenzentów wraz ze stopniami naukowymi)".

5. Publikowane programy nauczania i podręczniki do nauki religii otrzymują od biskupa miejsca wydania imprimatur na zasadach ogólnych. Imprimatur nie jest równoznaczne z dopuszczeniem do użytku szkolnego.

6. Autorom programu i podręczników przysługuje prawo odwołania do:

 • przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego - w razie negatywnej decyzji zespołu konsultantów w przedmiocie określonym w ust. 1.
 • zespołu konsultantów - w razie jednej negatywnej recenzji w przedmiocie określonym w ust. 2.

7. Skreślenie programu winno być poprzedzone uzasadnioną opinią zespołu konsultantów.

§ 5.

1. Możliwe jest dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do etapów edukacyjnych bądź poszczególnych klas dla uprzednio zatwierdzonych programów nauczania. W takim wypadku autor podręcznika zgłasza wniosek do przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego wraz z pisemną zgodą właściciela praw autorskich powołanego programu.

2. Przepisy § 4 ust. 1-2 i 5-6 stosuje się odpowiednio, przy czym nie powtarza się procedury zatwierdzenia programu nauczania.

3. W zatwierdzaniu do użytku szkolnego zeszytów ćwiczeń i innych materiałów dydaktycznych stosuje się przepisy ust. 1-2.

4. W zatwierdzaniu do użytku szkolnego poprawionych lub uzupełnionych wydań podręczników stosuje się przepisy § 2.

 

§ 6.

1. W zatwierdzaniu programów nauczania religii, podręczników, poradników metodycznych, a także innych pomocy dydaktycznych przeznaczonych do użytku szkolnego na lekcjach religii, o których mowa w § 1 ust. 4, winno się stosować przepisy § 2 ust. 1-2. Biskup diecezjalny informuje przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego o zatwierdzeniu programu nauczania lub podręcznika na terenie diecezji w celu wpisania programu nauczaniu lub podręcznika do odpowiedniego wykazu i nadania numeru.

2. W procedurze zatwierdzania programów nauczania religii, podręczników, poradników metodycznych, a także innych pomocy dydaktycznych przeznaczonych do użytku szkolnego na lekcjach religii na terenie całej diecezji można korzystać z recenzji rzeczoznawców, o których mowa w § 3 ust. 2, za pośrednictwem przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego. W tym wypadku należy stosować przepisy § 3 ust. 3.

3. W programie, o którym mowa w ust. 2, umieszcza się następujące słowa: "Program nauczania religii rzymsko-katolickiej na terenie diecezji (podać nazwę diecezji) przeznaczony jest dla (podać typ szkoły i etap edukacyjny), zatwierdzony dnia (podać datę zatwierdzenia), wpisany do wykazu programów nauczania pod numerem (podać numer z wykazu programów nauczania) i podany do wiadomości odnośnym władzom oświatowym".

4. W podręczniku lub innym materiale dydaktycznym, o którym mowa w ust. 2, na odwrocie strony tytułowej należy umieścić słowa: "Podręcznik (lub inny materiał dydaktyczny) do nauki religii rzymsko-katolickiej na terenie diecezji (podać nazwę diecezji) przeznaczony jest dla klasy (podać klasę i typ szkoły), zgodny z programem nauczania numer (podać numer programu nauczania) wpisany pod numerem (podać numer z wykazu podręczników) na podstawie pozytywnych recenzji (podać imiona i nazwiska recenzentów wraz ze stopniami naukowymi)".

5. Biskup diecezjalny może ustalić dla poszczególnych etapów edukacyjnych diecezjalny zestaw programów nauczania i podręczników do nauki religii obejmujący:

 • wszystkie lub wybrane programy i podręczniki o charakterze ogólnopolskim,
 • programy i podręczniki o charakterze diecezjalnym.

 

§ 7.

Programy nauczania autorstwa Zespołu do opracowania nowych programów katechizacji i podręczników powołanego na 303. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski są programami nauczania religii w rozumieniu § 1 ust. 3 i stanowią własność Konferencji Episkopatu Polski. Podręczniki pisane w oparciu o ten program winny być zatwierdzane zgodnie z przepisami § 5 ust. 1-2, z tym że zgodę, o której mowa w § 5 ust. 1 wydaje przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego.

 

Radom, 20.09.2001r.

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
bp Kazimierz Nycz